LuxGood

Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LUAL Media, s. r. o., so sídlom Spádová 1144/20, 926 01 Sereď, IČO:48254576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 36182/T, DIČ: 2120104008, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.luxgood.sk ektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: LUAL Media, s. r. o.,

Sídlo: Spádová 1144/20, 926 01  Sereď

IČO: 48254576

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 36182/T

DIČ: 2120104008

Email: luxgoodstore@gmail.com

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (IBAN): SK56 1100 0000 0029 4300 8402

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://www.luxgood.sk, (ďalej iba „elektronický obchod“ alebo „e-shop“). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

1.3 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

1.4 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu luxgood.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Zaregistrovaním sa na stránke www.luxgood.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.1 Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2.4 Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.5 Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

2.6 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

2.7 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

2.9 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

2.10 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracuje pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), DHL a iné logisticky – doručovateľské služby. Spoločnosť LUAL Media s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.luxgood.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť LUAL Media, s.r.o, so sídlom Spádová 1144/20, 926 01 Sereď, IČO:48254576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 36182/T, DIČ: 2120104008.

Kontakt:

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0902 88 32 33, písomne na adrese Spádová 1144/20, 926 01 Sereď, alebo  e-mailom luxgoodstore@gmail.com.

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Účely zbierania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Príjemcovia osobných údajov

Charakter osobných údajov, ktoré zbierame: bežné osobné údaje.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Doba uchovávania osobných údajov je 24 mesiacov.

Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť poskytnuté rôznym príjemcom, ktorí sú rozdelení do príslušných kategórií:

Poskytovatelia IT služieb

 • WebSupport, s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Prepravné a kuriérske spoločnosti

 • DHL Express ( Slovakia), spol. s r. o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876
 • FedEx Express (European Office), Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Práva zákazníka (klienta) ako dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Všetky transakcie sú realizované v mene euro (EUR). Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20 %). Poplatok za poštovné a balné NEÚČTUJEME. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pr ed odoslaním záväznej objednávky s povinnosťou platby. V prípade dobierky do Českej republiky alebo zahraničia sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/VALUTA.

3.2 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.luxgood.sk)

3.3 Po vystavení faktúry a pripísaní celej sumy tovaru, vrátane prípadného príplatku doplnkové služby, bude tovar odoslaný k zákazníkovi. Predávajúci zašle daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list a záručný list do e-mailovej schránky kupujúceho.

3.4 V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za doplnkové služby na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

4. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.luxgood.sk. Telefonické objednávanie nie je možné. Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Pri objednávaní cez internetovú stránku www.luxgood.sk môžete nakupovať s registráciou alebo bez registrácie.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

5. SPÔSOBY PLATBY

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku www.luxgood.sk máte možnosť úhrady niekoľkými spôsobmi:

 • bezhotovostne prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva
 • bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti LUAL Media, s. r. o.

5.1 Bezhotovostná platba prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva. Každú objednávku môžete zaplatiť bezhotovostne prostredníctvom:

 • CardPay – Platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

5.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti LUAL Media, s. r. o. (IBAN: SK56 1100 0000 0029 4300 8402)

Pri tomto spôsobe platby je potrebné si uvedomiť, že doba pripísania finančných prostriedkov za tovar trvá určitú dobu. Tovar vyexpedujeme až po pripísaný prostriedkov. Pre urýchlenie procesu vyexpedovania odporúčame zaslať potvrdenie o zaplatení do našej e-mailovej schránky. V opačnom prípade sa môže stať, že tovar sa medzičasom vypredá a budeme nútení od zmluvy so zákazníkom odstúpiť a vrátiť mu peniaze.

6. SPÔSOB DOPRAVY TOVARU

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.luxgood.sk vám môže byť doručený jediným spôsobom:

 • Kuriér DHL Express – Objednávka je doručovaná kuriérskou službou najneskôr do 5 dní od prijatia finančných prostriedkov za tovar na účet LUAL Media, s. r. o. alebo od prijatia potvrdenia o zaplatení. O expedovaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu alebo sms správou od spoločnosti LUAL Media, s. r. o.

Poplatok za doručenie kuriérom DHL Express je 0 EUR a nezáleží či tovar ide na Slovensko alebo do zahraničia. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorého charakter si vyžaduje špeciálne doručenie, poplatok za doručenie takého tovaru je vždy upravený v popisedaného produktu.

Služba doručenie kuriérom sa dá využiť len cez pracovné dni. V prípade, že objednávku zadáte a zaplatíte cez víkend alebo počas sviatku, bude vybavená nasledujúci pracovný deň, ktorým začne zároveň plynúť päť dňová lehota na doručenie.

7. EXPEDOVANIE OBJEDNÁVOK, DODACIE PODMIENKY

7.1 Všeobecné dodacie podmienky

Spoločnosť LUAL Media, s. r. o. je povinná zabezpečiť dodanie objednaného tovaru najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď tovar odovzdáme nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky, je spoločnosť LUAL Media s. r. o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

7.2 Obal v ktorom Vám tovar príde

Všetky produkty sú zabalené v originálnom obale od výrobcu. Pri expedovaní sú tovary zabalené do plastového uzatvárateľného vrecka a následne vložené do kartónovej krabice.
Súčasťou obuvi značky Dolce & Gabbana z logistických a ekologických dôvodov NIE JEkrabica. Takáto obuv je umiestnená do originál Dolce & Gabbana vrecúška.

7.3 Potvrdenie o zaslaní tovaru

Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho zaslaní nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte nás, prosím. (0902 88 32 33, luxgoodstore@gmail.com)

7.4 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Ak prevádzkovateľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.5 Po doručení zásielky kuriérom, je nutné ešte v prítomnosti kuriéra takúto zásielku vizuálne skontrolovať, ak sa zistí nekompletnosť alebo poškodenie, spíše sa o tom zápisnica s kuriérom. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu ktorý s ním dohodne ďalší postup! Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
Pokiaľje doručenázásielka viditeľne poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia tovaru zdokumentujte poškodenie (najlepšie fotografiou), spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte prevádzkovateľa.

7.6 Zrušenie objednávky pred jej zaslaním zo strany kupujúceho

Kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hodín bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky 0902 88 32 33 alebo e-mailom luxgoodstore@gmail.com, kde nám oznámi číslo objednávky, meno, priezvisko. Predávajúci obratom potvrdí zrušenie objednávky kupujúceho.  V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

7.7 Zrušenie objednávky pred jej zaslaním zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak stým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,…). Predávajúci zruší objednávku automaticky, ak kupujúci nezaplatí objednávku do 3 pracovných dní (platí v prípade, že si zákazník zvolil platbu prevodom na účet).

8. ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom doručenia tovaru. Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na luxgoodstore@gmail.com.

9. VRÁTENIE A REKLAMÁCIA TOVARU

Vrátenie tovaru

Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.luxgood.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať LUAL Media, s. r. o. najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na luxgoodstore@gmail.com alebo v listinnej podobe na adresu LUAL Media, s. r. o., Spádová 1144/20, 926 01 Sereď spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).

Podmienky vrátenia tovaru

 • tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
 • tovar, ktorý chcete vrátiť musí obsahovať originál vysačky, ktoré sú plnohodnotnou súčastou tovaru a slúži na overenie originality jednotlivých kúskov
 • tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť odoslaný ako “vzácny tovar” aby sa predišlo poškodeniu tovaru prepravnou spoločnosťou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za poškodenie tovaru spôsobenú zlým výberom prepravy tovaru.
 • tovar nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

Postup pri vrátení tovaru – zákazník

 • odošlite doporučene ako balík “vzácny tovar” (nie na dobierku) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty
 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

LUAL Media, s. r. o., Spádová 1144/20, 926 01 Sereď

 • k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovarv poriadku nepoškodený
 • pri vrátení tovaru treba dbať na správne zvolený spôsob dopravy aby sa tovar nepoškodil. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škodu vzniknutú zle vybraným spôsobom dopravy. Odporúčame zasielať ako “vzácny tovar”
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy(formulár na odstúpenie od zmluvy)

Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ

 • skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
 • ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
 • Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené   Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti LUAL Media, s. r. o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné aspoločnosť LUAL Media s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

Reklamácia tovaru

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.luxgood.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je LUAL Media, s. r. o., Spádová 1144/20, 926 01 Sereď

Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním alebo iným čistením ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

Podmienky reklamácie

 • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu
 • v prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie,
 • tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

Postup pri reklamácii – zákazník

 • tovar odošlite doporučene ako balík “vzácny tovar” (nie na dobierku)
 • adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

LUAL Media, s. r. o., Spádová 1144/20, 926 01 Sereď

 • k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovarna výmenu v poriadku nepoškodený,
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokaldu o zaplatení a sprievodný lists popisom závady

Postup pri reklamácií – poskytovateľ

 • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
 • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
 • písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
 • opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:

 • v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

10. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE EURÓPSKEJ PLATFORMY RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na LUAL Media, s. r. o. so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu luxgoodstore@gmail.com. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s LUAL Media, s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na luxgoodstore@gmial.com.

11. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo v prípade dodania tovaru po častiach, bol tento dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu LUAL media, s.r.o., Spádová 1144/20, 926 01 Sereď, luxgoodstore@gmail.com.  Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.